Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘2 – Convocatòria 2009’ Category

 

COMISSARIAT

IGNACIO R. SOMOVILLA: Paradís perdut. Alg(unes) mirades al voltant del jardí

CREACIÓ ARTÍSTICA

ANÍBAL PARADA

CARLOS GONZÁLEZ BOY

EVA FÀBREGAS i SABEL GAVALDON

GABRIEL PERICÀS

MARC LARRÉ MIRANDA

PEDRO EURRUTIA

TAMARA KUSELMAN

PROJECTE D’INVESTIGACIÓ

JORDI SANGLAS: Icària: Ciutat Model; Campament del Món internacional

 

Read Full Post »

COMISSARIAT

IGNACIO R. SOMOVILLA: Paradís perdut. Alg(unes) mirades al voltant del jardí

JAUME FERRETE: Viaja ligero

JÉRÔME LEFAURE i OLIVIER COLLET: Substitutions

LLUÍS SABADELL ARTIGA: Noves estratègies de mapificació

OSSERVATORIO NOMADE BARCELONA: Rodejant Barcelona

PATRICIA CIRIANI i SARA FRAU: El discreto encanto de la crueldad

VIOLETA GOMEZ: Una altra Alícia, si us plau

CREACIÓ ARTÍSTICA

ANÍBAL PARADA

ANNA MORENO

ANTONI HERVÀS

CARLOS GONZÁLEZ BOY

EVA FÀBREGAS i SABEL GAVALDON

GABRIEL PERICÀS

GERMÁN PORTAL

MARC LARRÉ MIRANDA

PEDRO EURRUTIA

PALOMA MERCHAN TARIBÓ

TAMARA KUSELMAN

TONI FERRON

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ

FEDERICO ROBLES DOBLIANI: El “Santet” del Poblenou

JORDI SANGLAS: Icària: Ciutat Model; Campament del Món internacional

PLATONIQ : Estudi per establir un sistema de Donacions 2.0 per als projectes artístics de Sant Martí

Read Full Post »

taronges-81

 

taronges-61

taronges-91

taronges-21

taronges-41

taronges1

taronges-51

taronges-11

taronges-32

Read Full Post »

cf-arts-visuals-09-101

Ja han sortit les bases de la nova convocatòria 2009 d’arts visuals de Can Felipa.

30 d’abril i 14 de maig, de 16 a 20 h: sessions de consulta oberta a Can Felipa.
28 de maig: fi del termini de presentació de propostes a Can Felipa.
19 de juny: fi del procés de preselecció de propostes. La llista de preseleccionats serà publicada al web i els dossiers preseleccionats passaran a formar part de la base de consulta oberta de Can Felipa.
30 de juny: publicació dels noms dels seleccionats per a les tres modalitats. Es comunicaran personalment i es publicaran al web.

La comissió de selecció de la Convocatòria 2009 està formada per:
Pau Alsina. Investigador.
Mery Cuesta. Crítica d’art i comissària independent.
Anna Guarro. Gestora cultural.
Job Ramos. Artista.
Jordi Ribas. Coordinador del programa d’arts visuals de Can Felipa.

descarregar bases

Read Full Post »

DESCARREGAR BASES

CONVOCATÒRIA 2009

El Centre cívic Can Felipa presenta les bases de la nova Convocatòria 2009 d’arts visuals amb la clara voluntat de continuar donant suport a la creació i a la investigació; una convocatòria oberta a tres modalitats: Comissariat, Creació artística i Projecte d’investigació. Els projectes seleccionats donaran cos a la programació d’arts visuals del 2009/2010. Desitgem que aquesta convocatòria serveixi de nou perquè els creadors, comissaris i investigadors hi trobin el suport per al desenvolupament de les seves idees i els seus projectes.

COMISSARIAT

Aquesta modalitat de temàtica lliure està dirigida a comissaris i creadors per a la producció de projectes de comissariat en formats diversos i que sobretot tinguin en compte les característiques de la sala d’exposicions del centre.

S’ha de presentar un portafolis que inclogui:

>Proposta del projecte: argumentació teòrica, documentació gràfica, descripció de les necessitats tècniques i pressupost aproximat.
>Currículum del/s comissari/s i fotocòpia del DNI o passaport.

El muntatge i l’exposició dels projectes seleccionats es portarà a terme durant la temporada 2009/10 a Can Felipa.
Es valoraran positivament tots els projectes que experimentin amb nous formats expositius, així com també la programació d’activitats paral·leles (conferències, projeccions…) i l’ús d’espais alternatius a Can Felipa o al Poblenou.
La dotació econòmica serà de 4.500 euros per comissariat (inclou els honoraris del/s comissari/s, el dels participants i els costos de producció). En els projectes el pressupost dels quals sobrepassi aquesta quantitat es valorarà positivament la capacitat d’aconseguir patrocini o subvenció d’altres fonts.

CREACIÓ ARTÍSTICA

Aquesta modalitat està dirigida a artistes i creadors per a l’exposició i difusió de la seva obra. Enguany l’obra ha de girar al voltant del concepte “estratègies per a desprès del col·lapse”. No és necessari que els projectes siguin inèdits ni de nova creació.

S’ha de presentar un portafolis que inclogui:

>Un statement (qui sóc? què faig? per què ho faig?), més documentació gràfica de l’obra o del projecte d’obra que es presenta, i també de treball més recent; totes amb les seves corresponents fitxes tècniques. [Només s’acceptaran portafolis en format digital en aquells casos en què es treballi directament amb el mitjà.]
>Currículum artístic i fotocòpia del DNI o passaport.

L’exposició de les obres seleccionades es portarà a terme durant la temporada 2009/10 a Can Felipa, dins d’una mostra col·lectiva amb l’acompanyament d’un dels membres de la comissió de selecció.
La dotació econòmica serà de 600 euros per artista (inclou honoraris i ajuda als costos de producció, en el cas que sigui obra nova).

PROJECTE D’INVESTIGACIÓ

Aquesta modalitat va dirigida a investigadors, comissaris i creadors per a la producció d’un projecte d’investigació. Els projectes poden prendre diversos formats (publicació, vídeo documental, exposició, taller…). La investigació s’ha de centrar en els territoris que configuren el districte de Sant Martí [Besòs, Clot, Poblenou i Verneda] i la temàtica pot versar sobre diversos dels seus aspectes (urbanisme, cultura, estructures d’oci, de treball, alternatives…).

S’ha de presentar un dossier que inclogui:

>Una memòria explícita del projecte d’investigació que especifiqui les tesis, els objectius, el pressupost i el pla de treball.
>Currículum del/s investigador/s i fotocòpia del DNI o passaport.

La duració del procés d’investigació serà d’un màxim de 9 mesos (de juliol de 2009 a abril de 2010) i es realitzarà amb la tutoria d’un dels membres de la comissió de selecció.
La dotació econòmica serà de 3.000 euros (inclou honoraris i costos de producció).

>Tots els portafolis i dossiers preseleccionats (Comissariat, Creació artística i Projecte d’investigació) passaran a formar part de la base de consulta oberta de Can Felipa.
>La difusió de les propostes seleccionades anirà a càrrec de Can Felipa.
>Els imports assignats per a cada modalitats estan sotmesos a les retencions i impostos que marca la llei. Els imports es faran efectius en funció del calendari de treball i de presentació, pactat amb el centre.
>La comissió de selecció podrà declarar deserta alguna de les categories, així com proposar modificacions que en puguin millorar la realització.
>La participació a la convocatòria suposa l’acceptació de les bases.
———————————

La comissió de selecció de la Convocatòria 2009 està formada per:

Pau Alsina. Investigador.
Mery Cuesta. Crítica d’art i comissària independent.
Anna Guarro. Gestora cultural.
Job Ramos. Artista.
Jordi Ribas. Coordinador del programa d’arts visuals de Can Felipa.

—————————————————————————-

El calendari de la Convocatòria 2009 és:

30 d’abril i 14 de maig, de 16 a 20 h: sessions de consulta oberta a Can Felipa.
28 de maig: fi del termini de presentació de propostes a Can Felipa.
19 de juny: fi del procés de preselecció de propostes. La llista de preseleccionats serà publicada al web i els dossiers preseleccionats passaran a formar part de la base de consulta oberta de Can Felipa. Els no escollits podran passar a recollir al centre cívic els dossiers i portafolis, fins a finals de juliol de 2009. El centre no es farà responsable dels dossiers no recollits.
30 de juny: publicació dels noms dels seleccionats per a les tres modalitats. Es comunicaran personalment i es publicaran al web.

Centre cívic Can Felipa. Pallars, 277. 08005. Barcelona. Tel. 932 563 840

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

CONVOCATORIA 2009

El Centre cívic Can Felipa presenta las bases de la nueva Convocatoria 2009 de artes visuales con la clara voluntad de continuar dando apoyo a la creación y a la investigación; una convocatoria abierta a tres modalidades: Comisariado, Creación artística y Proyecto de investigación. Los proyectos seleccionados darán cuerpo a la programación de artes visuales de la temporada 2009/2010. Deseamos que esta convocatoria sirva de nuevo para que los creadores, comisarios e investigadores encuentren el apoyo que necesitan para el desarrollo de sus ideas y sus proyectos.

COMISARIADO

Esta modalidad de temática libre está dirigida a comisarios y creadores para la producción de proyectos de comisariado en formatos diversos y que sobretodo tengan en cuenta las características de la sala de exposiciones del centro.

Debe presentarse un portafolios que incluya:

>Propuesta del proyecto: argumentación teórica, documentación gráfica, descripción de las necesidades técnicas y presupuesto aproximado.

>Currículum del/os comisario/s y fotocopia del DNI o pasaporte.

El montaje y la exposición de los proyectos seleccionados se llevará a cabo durante la temporada 2009/10 en Can Felipa.

Se valorarán positivamente todos los proyectos que experimenten con nuevos formados expositivos, así como la programación de actividades paralelas (conferencias, proyecciones…) y el uso de espacios alternativos a Can Felipa o en el Poblenou.

La dotación económica será de 4.500 euros por comisariado (incluye los honorarios del/os comisario/s, los participantes y los costes de producción). En los proyectos cuyo presupuesto sobrepase esta cantidad se valorará positivamente la capacidad de conseguir patrocinio o subvención de otras fuentes.

CREACIÓN ARTÍSTICA

Esta modalidad está dirigida a artistas y creadores para la exposición y difusión de su obra. Este año la obra tiene que girar alrededor del concepto “estrategias para después del colapso”. No es necesario que los proyectos sean inéditos ni de nueva creación.
Debe presentarse un portafolio que incluya:
>Un statement (¿quien soy? ¿qué hago? ¿por qué lo hago?) más documentación gráfica de la obra o del proyecto de obra que se presenta, así como de trabajo más reciente, todo con sus correspondientes fichas técnicas. (Sólo se aceptarán portafolios en formato digital en aquellos casos en que se trabaje directamente con el medio.)

>Currículum artístico y fotocopia del DNI o pasaporte.

La exposición de las obras seleccionadas se llevará a cabo durante la temporada 2009/10 en Can Felipa, dentro de una muestra colectiva, con el acompañamiento de uno de los miembros de la comisión de selección.

La dotación económica será de 600 euros por artista (incluye honorarios y ayuda a los costes de producción o montaje en el caso de que sea obra nueva).

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Esta modalidad va dirigida a investigadores, comisarios y creadores para la producción de un proyecto de investigación. Los proyectos pueden tomar diversos formatos (publicación, vídeo documental, exposición, taller…). La investigación se centrará en los territorios que configuran el distrito de Sant Martí [Besòs, Clot, Poblenou y Verneda] y la temática puede versar sobre diversos aspectos (urbanismo, cultura, estructuras de ocio, de trabajo, alternativas…).

Debe presentarse un dossier que incluya:

>Una memoria explícita del proyecto de investigación que especifique las tesis, los objetivos, el presupuesto y el plan de trabajo.

>Currículum del/os investigador/es y fotocopia del DNI o pasaporte.

La duración del proceso de investigación será de un máximo de 9 meses (de julio de 2009 a abril de 2010). El proceso de investigación se realizará con el seguimiento de uno de los miembros de la comisión de selección.

La dotación económica será de 3.000 euros (incluye honorarios y costes de producción).

>Todos los portafolios y dossieres preseleccionados (Comisariado, Creación artística y Proyecto de investigación) pasarán a formar parte del archivo de consulta abierta de Can Felipa.

>La difusión de las propuestas seleccionadas irá a cargo de Can Felipa.

>Los importes asignados para cada modalidad están  sometidos a las retenciones e impuestos que marca la ley. Los importes se harán efectivos en función del calendario de trabajo y de presentación, pactado con el centro.

>La comisión de selección podrá declarar desierta alguna de las categorías, así como proponer modificaciones que puedan mejorar la realización de algunas de las propuestas.

> La participación en la convocatoria supone la aceptación de las bases.

————————————————-

La comisión de selección de la Convocatoria 2009 está formada por:

Pau Alsina. Investigador.
Mery Cuesta. Crítica de arte y comisaria independiente.
Anna Guarro. Gestora cultural.
Job Ramos. Artista.
Jordi Ribas. Coordinador del programa de artes visuales de Can Felipa.

————————————————-

El calendario de la Convocatoria 2009 es:

30 de abril y 14 de mayo, de 16 a 20 h: sesiones de consulta abierta en Can Felipa.

28 de mayo: fin del plazo de presentación de propuestas a Can Felipa.

19 de junio: fin del proceso de preselección de propuestas. La lista de preseleccionados será publicada en la web y los dossieres preseleccionados pasarán a formar parte del archivo de consulta abierta de Can Felipa. Los candidatos no seleccionados podrán pasar a recoger en el centro los dossieres y portafolios hasta final de julio de 2009. El centro no se hará responsable de los dossieres no recogidos.

30 de junio: publicación de los nombres de los seleccionados para las tres modalidades. Se comunicaran personalmente y se publicaran en la web.

Centre cívic Can Felipa. Pallars, 277. 08005. Barcelona. Tel. 932 563 840

descarregar-bases

 

Read Full Post »

CAN FELIPA – CONVOCATÒRIA 2009

El Centre cívic Can Felipa presenta les bases de la nova Convocatòria 2009 d’arts visuals amb la clara voluntat de continuar donant suport a la creació i a la investigació; una convocatòria oberta a tres modalitats: Comissariat, Creació artística i Projecte d’investigació. Els projectes seleccionats donaran cos a la programació d’arts visuals del 2009/2010. Desitgem que aquesta convocatòria serveixi de nou perquè els creadors, comissaris i investigadors hi trobin el suport per al desenvolupament de les seves idees i els seus projectes.

COMISSARIAT

Aquesta modalitat de temàtica lliure està dirigida a comissaris i creadors per a la producció de projectes de comissariat en formats diversos i que sobretot tinguin en compte les característiques de la sala d’exposicions del centre.

S’ha de presentar un portafolis que inclogui:

>Proposta del projecte: argumentació teòrica, documentació gràfica, descripció de les necessitats tècniques i pressupost aproximat.
>Currículum del/s comissari/s i fotocòpia del DNI o passaport.

El muntatge i l’exposició dels projectes seleccionats es portarà a terme durant la temporada 2009/10 a Can Felipa.
Es valoraran positivament tots els projectes que experimentin amb nous formats expositius, així com també la programació d’activitats paral·leles (conferències, projeccions…) i l’ús d’espais alternatius a Can Felipa o al Poblenou.
La dotació econòmica serà de 4.500 € per comissariat (inclou els honoraris del/s comissari/s, el dels participants i els costos de producció). En els projectes el pressupost dels quals sobrepassi aquesta quantitat es valorarà positivament la capacitat d’aconseguir patrocini o subvenció d’altres fonts.

CREACIÓ ARTÍSTICA

Aquesta modalitat està dirigida a artistes i creadors per a l’exposició i difusió de la seva obra. Enguany l’obra ha de girar al voltant del concepte “estratègies per a desprès del col·lapse”. No és necessari que els projectes siguin inèdits ni de nova creació.

S’ha de presentar un portafolis que inclogui:

>Un statement (qui sóc? què faig? per què ho faig?), més documentació gràfica de l’obra o del projecte d’obra que es presenta, i també de treball més recent; totes amb les seves corresponents fitxes tècniques. [Només s’acceptaran portafolis en format digital en aquells casos en què es treballi directament amb el mitjà.]
>Currículum artístic i fotocòpia del DNI o passaport.

L’exposició de les obres seleccionades es portarà a terme durant la temporada 2009/10 a Can Felipa, dins d’una mostra col·lectiva amb l’acompanyament d’un dels membres de la comissió de selecció.
La dotació econòmica serà de 600 € per artista (inclou honoraris i ajuda als costos de producció, en el cas que sigui obra nova).

PROJECTE D’INVESTIGACIÓ

Aquesta modalitat va dirigida a investigadors, comissaris i creadors per a la producció d’un projecte d’investigació. Els projectes poden prendre diversos formats (publicació, vídeo documental, exposició, taller…). La investigació s’ha de centrar en els territoris que configuren el districte de Sant Martí [Besòs, Clot, Poblenou i Verneda] i la temàtica pot versar sobre diversos dels seus aspectes (urbanisme, cultura, estructures d’oci, de treball, alternatives…).

S’ha de presentar un dossier que inclogui:

>Una memòria explícita del projecte d’investigació que especifiqui les tesis, els objectius, el pressupost i el pla de treball.
>Currículum del/s investigador/s i fotocòpia del DNI o passaport.

La duració del procés d’investigació serà d’un màxim de 9 mesos (de juliol de 2009 a abril de 2010) i es realitzarà amb la tutoria d’un dels membres de la comissió de selecció.
La dotació econòmica serà de 3.000 € (inclou honoraris i costos de producció).

>Tots els portafolis i dossiers preseleccionats (Comissariat, Creació artística i Projecte d’investigació) passaran a formar part de la base de consulta oberta de Can Felipa.
>La difusió de les propostes seleccionades anirà a càrrec de Can Felipa.
>Els imports assignats per a cada modalitats estan sotmesos a les retencions i impostos que marca la llei. Els imports es faran efectius en funció del calendari de treball i de presentació, pactat amb el centre.
>La comissió de selecció podrà declarar deserta alguna de les categories, així com proposar modificacions que en puguin millorar la realització.
>La participació a la convocatòria suposa l’acceptació de les bases.
———————————

La comissió de selecció de la Convocatòria 2009 està formada per:

Pau Alsina. Investigador.
Mery Cuesta. Crítica d’art i comissària independent.
Anna Guarro. Gestora cultural.
Job Ramos. Artista.
Jordi Ribas. Coordinador del programa d’arts visuals de Can Felipa.

—————————————————————————-

El calendari de la Convocatòria 2009 és:

30 d’abril i 14 de maig, de 16 a 20 h: sessions de consulta oberta a Can Felipa.
28 de maig: fi del termini de presentació de propostes a Can Felipa.
19 de juny: fi del procés de preselecció de propostes. La llista de preseleccionats serà publicada al web i els dossiers preseleccionats passaran a formar part de la base de consulta oberta de Can Felipa. Els no escollits podran passar a recollir al centre cívic els dossiers i portafolis, fins a finals de juliol de 2009. El centre no es farà responsable dels dossiers no recollits.
30 de juny: publicació dels noms dels seleccionats per a les tres modalitats. Es comunicaran personalment i es publicaran al web.

Centre cívic Can Felipa. Pallars, 277. 08005. Barcelona. Tel. 932 563 840

Read Full Post »

CAN FELIPA – CONVOCATORIA 2009

El Centre cívic Can Felipa presenta las bases de la nueva Convocatoria 2009 de artes visuales con la clara voluntad de continuar dando apoyo a la creación y a la investigación; una convocatoria abierta a tres modalidades: Comisariado, Creación artística y Proyecto de investigación. Los proyectos seleccionados darán cuerpo a la programación de artes visuales de la temporada 2009/2010. Deseamos que esta convocatoria sirva de nuevo para que los creadores, comisarios e investigadores encuentren el apoyo que necesitan para el desarrollo de sus ideas y sus proyectos.

COMISARIADO

Esta modalidad de temática libre está dirigida a comisarios y creadores para la producción de proyectos de comisariado en formatos diversos y que sobretodo tengan en cuenta las características de la sala de exposiciones del centro.

Debe presentarse un portafolios que incluya:

>Propuesta del proyecto: argumentación teórica, documentación gráfica, descripción de las necesidades técnicas y presupuesto aproximado.

>Currículum del/os comisario/s y fotocopia del DNI o pasaporte.

El montaje y la exposición de los proyectos seleccionados se llevará a cabo durante la temporada 2009/10 en Can Felipa.

Se valorarán positivamente todos los proyectos que experimenten con nuevos formados expositivos, así como la programación de actividades paralelas (conferencias, proyecciones…) y el uso de espacios alternativos a Can Felipa o en el Poblenou.

La dotación económica será de 4.500 € por comisariado (incluye los honorarios del/os comisario/s, los participantes y los costes de producción). En los proyectos cuyo presupuesto sobrepase esta cantidad se valorará positivamente la capacidad de conseguir patrocinio o subvención de otras fuentes.

CREACIÓN ARTÍSTICA

Esta modalidad está dirigida a artistas y creadores para la exposición y difusión de su obra. Este año la obra tiene que girar alrededor del concepto “estrategias para después del colapso”. No es necesario que los proyectos sean inéditos ni de nueva creación.
Debe presentarse un portafolio que incluya:
>Un statement (¿quien soy? ¿qué hago? ¿por qué lo hago?) más documentación gráfica de la obra o del proyecto de obra que se presenta, así como de trabajo más reciente, todo con sus correspondientes fichas técnicas. (Sólo se aceptarán portafolios en formato digital en aquellos casos en que se trabaje directamente con el medio.)

>Currículum artístico y fotocopia del DNI o pasaporte.

La exposición de las obras seleccionadas se llevará a cabo durante la temporada 2009/10 en Can Felipa, dentro de una muestra colectiva, con el acompañamiento de uno de los miembros de la comisión de selección.

La dotación económica será de 600 € por artista (incluye honorarios y ayuda a los costes de producción o montaje en el caso de que sea obra nueva).

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Esta modalidad va dirigida a investigadores, comisarios y creadores para la producción de un proyecto de investigación. Los proyectos pueden tomar diversos formatos (publicación, vídeo documental, exposición, taller…). La investigación se centrará en los territorios que configuran el distrito de Sant Martí [Besòs, Clot, Poblenou y Verneda] y la temática puede versar sobre diversos aspectos (urbanismo, cultura, estructuras de ocio, de trabajo, alternativas…).

Debe presentarse un dossier que incluya:

>Una memoria explícita del proyecto de investigación que especifique las tesis, los objetivos, el presupuesto y el plan de trabajo.

>Currículum del/os investigador/es y fotocopia del DNI o pasaporte.

La duración del proceso de investigación será de un máximo de 9 meses (de julio de 2009 a abril de 2010). El proceso de investigación se realizará con el seguimiento de uno de los miembros de la comisión de selección.

La dotación económica será de 3.000 € (incluye honorarios y costes de producción).

>Todos los portafolios y dossieres preseleccionados (Comisariado, Creación artística y Proyecto de investigación) pasarán a formar parte del archivo de consulta abierta de Can Felipa.

>La difusión de las propuestas seleccionadas irá a cargo de Can Felipa.

>Los importes asignados para cada modalidad están  sometidos a las retenciones e impuestos que marca la ley. Los importes se harán efectivos en función del calendario de trabajo y de presentación, pactado con el centro.

>La comisión de selección podrá declarar desierta alguna de las categorías, así como proponer modificaciones que puedan mejorar la realización de algunas de las propuestas.

> La participación en la convocatoria supone la aceptación de las bases.

————————————————-

La comisión de selección de la Convocatoria 2009 está formada por:

Pau Alsina. Investigador.
Mery Cuesta. Crítica de arte y comisaria independiente.
Anna Guarro. Gestora cultural.
Job Ramos. Artista.
Jordi Ribas. Coordinador del programa de artes visuales de Can Felipa.

————————————————-

El calendario de la Convocatoria 2009 es:

30 de abril y 14 de mayo, de 16 a 20 h: sesiones de consulta abierta en Can Felipa.

28 de mayo: fin del plazo de presentación de propuestas a Can Felipa.


19 de junio: fin del proceso de preselección de propuestas. La lista de preseleccionados será publicada en la web y los dossieres preseleccionados pasarán a formar parte del archivo de consulta abierta de Can Felipa. Los candidatos no seleccionados podrán pasar a recoger en el centro los dossieres y portafolios hasta final de julio de 2009. El centro no se hará responsable de los dossieres no recogidos.

30 de junio: publicación de los nombres de los seleccionados para las tres modalidades. Se comunicaran personalmente y se publicaran en la web.

Centre cívic Can Felipa. Pallars, 277. 08005. Barcelona. Tel. 932 563 840

Read Full Post »